Tribune de l'ambassadeur de France en Slovaquie dans le quotidien économique Hospodarske noviny parue le 08 janvier 2018 (traduction française plus bas)

Francúzsko štartuje kľúčové reformy
 
Niekoľko mesiacov trvajúce reformné opatrenia francúzskej vlády majú priniesť oživenie hospodárskej činnosti, vytvoriť nové obchodné príležitosti a upevniť pozíciu Francúzska v Európskej únii. Tento široký plán reforiem stojí na štyroch pilieroch.

Cieľom prvého je uvoľnenie tvorivých síl nášho hospodárstva zvýšením flexibility zákonníka práce. Znamená to viac vyjednávacej sily pre spoločnosti, zjednodušenie sociálneho dialógu, ale s ochranou a lepšou predvídateľnosťou pracovnoprávnych vzťahov, a napokon aj uľahčenie reštrukturalizácie veľkých podnikov. Táto reforma, prijatá v rámci právnych predpisov, spočíva v 36 konkrétnych a operačných opatreniach. Formou zjednodušeného dialógu umožní podnikom a ich zamestnancom viac rozhodovať o opatreniach, ktoré sa ich týkajú, pričom sa takto sami podieľajú na vytváraní sociálnych predpisov.

Intenzívne investície
Prvý reformný pilier sprevádzajú opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti Francúzska: postupné zníženie daní z príjmov právnických osôb do roku 2022 na 25 percent, trvalé zníženie sociálnych odvodov pre zamestnávateľov, zníženie daní z najvyšších príjmov a napokon oslobodenie od sociálnych odvodov za nadčasy. Vláda tiež plánuje vyššiu podporu za znášanie rizika, a to zavedením jednotnej sadzby dane z kapitálových príjmov a zjednodušením regulačného rámca a podnikateľského prostredia.

Druhý pilier definuje „investície do budúcnosti“, a to najmä posilnením našich technologických možností. Za týmto účelom bude vytvorený verejný fond so sumou desať miliárd eur, aby financoval prelomové inovácie súkromných spoločností.

Súčasne sa presmeruje tok verejných financií do niektorých kľúčových odvetví. Rozpočet programu výhľadových investícii do budúcnosti predstavuje 50 miliárd eur, ktoré budú určené na vzdelávanie s odbornou prípravou, prechod na ekologické hospodárstvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a digitálnu transformáciu verejnej činnosti.

Ľudský kapitál
Tieto investície do kapitálu sa nezaobídu bez ľudského kapitálu. Ide o reinvestovanie do výchovy a odborného vzdelávania. Príliš mnoho mladých nekvalifikovaných ľudí zostáva bokom, bez prístupu k zamestnaniu. Miera nezamestnanosti nekvalifikovaných ľudí zostáva škandalózne vysoká. Z tohto dôvodu v priebehu najbližších päť rokov milión nekvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie a milión mladých, vylúčených z trhu práce, budú môcť využiť školenie a podporu, aby znovu získali prístup na trh práce.

Tretí pilier predstavuje ozdravenie verejných financií. Francúzsko, žiaľ, stále čelí nadmernému deficitu. Prezident sa zaviazal obnoviť dôveryhodnosť hlasu Francúzska a znížiť deficit verejných financií v roku 2017 pod hranicu troch percent. V roku 2018 by výdavky verejných financií mali začať klesať o 0,7 percenta HDP. Dane a príspevky na sociálne zabezpečenie budú takisto klesať a znižovať daňové a odvodové zaťaženie a aj pri opatrnej prognóze hospodárskeho rastu sa predpokladá zníženie deficitu o 0,3 percentuálneho bodu na 2,6 percenta HDP. Ak chce mať Francúzsko váhu v EÚ, musí rešpektovať svoje európske záväzky. Je to otázka vzájomnej dôvery.

Nadnárodné ciele
A napokon, štvrtý reformný pilier je pilierom Európy, ktorá určuje rámec a prirodzený horizont prosperity Francúzska.

Prejav prezidenta republiky, Emmanuela Macrona, ktorý predniesol 26. septembra na Sorbone, je základným kameňom globálnejšej úvahy o spôsobe, ktorým má Európa slúžiť záujmom svojich občanov, pričom im zabezpečí mier, prosperitu a ochranu. Pokiaľ ide o tento posledný bod, Francúzsko agituje za väčšiu daňovú a sociálnu konvergenciu smerom k najvyššiemu štandardu, prostredníctvom revízie smernice o vysielaných pracovníkoch, ktorá má zaručiť európskym pracovníkom rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Uskutoční sa to aj prostredníctvom podpory najzákladnejších minimálnych sociálnych práv v Európe.

Je tiež potrebné nastoliť spravodlivejší daňový systém, a to bojom proti daňovej optimalizácii „internetových obrov“, ktoré oberajú štát o daňové príjmy. Nie je normálne, aby sme cez schémy optimalizácie boli ochudobnení o značné príjmy, ktoré by umožnili lepšie investície do nášho hospodárstva.

Európsky rámec má prispieť k väčšej spravodlivosti v medzinárodných obchodných vzťahoch, k boju proti nekalým obchodným praktikám, k nastoleniu spravodlivej súťaživosti, a tak bojovať proti sociálnemu a environmentálnemu dampingu.

Silný partner
Toto sa napokon uskutoční aj prostredníctvom revízie európskeho finančného rámca, vrátane revízie spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby naďalej zabezpečovala potravinovú nezávislosť Európy, ponúkajúc popri tom viac flexibility a pružnosti, čo je tak dôležité pre Francúzsko a jeho partnerov. Upevnenie Hospodárskej a menovej únie je jadrom integrácie našej EÚ, jej schopnosti odolávať hospodárskym a finančným otrasom a schopnosti investovať.

Francúzsko dnes zažíva bezprecedentné a mimoriadne intenzívne zavádzanie reforiem, aké nevidelo za posledných 20 rokov. Slovensko a európski partneri sa potrebujú oprieť o silné, moderné, atraktívne Francúzsko, ktoré je schopné dodržať svoje európske záväzky, a prispieť k tomu, aby sa Európska únia stala integrovanou, dynamickou a silnou ekonomikou.

HTTPS://KOMENTARE.HNONLINE.SK/KOMENTARE/1671237-FRANCUZSKO-STARTUJE-KLUCOVE-REFORMY

 

La France est engagée dans un large programme de réformes

La France se réforme à un rythme soutenu depuis plusieurs mois. L’action menée par le gouvernement est en effet destinée à relancer l’activité, à faire émerger de nouvelles opportunités économiques et à consolider la place de la France au sein de l’Union européenne.


Pour ce faire le gouvernement a lancé un vaste plan de réformes qui s’appuie sur quatre piliers. Le premier a pour objectif de libérer les forces créatrices de notre économie en flexibilisant le code du travail. Il s’agit donc de donner davantage de pouvoir de négociation au niveau de l’entreprise, de simplifier le dialogue social, tout en sécurisant et en rendant plus prévisibles les relations de travail et enfin de faciliter les restructurations des grandes entreprises. Cette réforme, adoptée par voie réglementaire consiste en 36 mesures concrètes et opérationnelles et permettra, à travers un dialogue simplifié, aux entreprises et à leurs salariés de décider davantage des règles qui leurs sont applicables, devenant ainsi co-auteurs de la norme sociale. Ce premier pilier de réforme s’accompagne de mesures pour renforcer la compétitivité de la France : une baisse progressive de l’impôt sur les sociétés à 25% d’ici 2022, un abaissement pérenne des charges sociales payées par les employeurs, une baisse de la taxe sur les salaires pour les revenus les plus élevés et enfin une exonération de charges sociales pour les heures supplémentaires. Le gouvernement a également prévu un soutien accru à la prise de risque en créant un taux de taxation unique sur le capital (30%) et en simplifiant le cadre réglementaire et l’environnement des affaires.


Le deuxième pilier est celui de «l’investissement dans l’avenir » qui passe par l’accroissement de notre potentiel technologique en particulier. Pour ce faire un fonds public de 10Md € sera créé pour l’innovation et l’industrie afin de financer des innovations de rupture dans les entreprises privées. En parallèle, l’investissement public est redirigé vers quelques secteurs clés. Le programme des investissements d’avenir disposera ainsi d’une enveloppe de 50 milliards d'euros pour investir dans la formation par alternance, la transition écologique, l’agriculture, la santé et la transformation digitale de l’action publique. Cet investissement dans le capital passe en effet aussi par le capital humain. Il s’agit en effet de réinvestir dans l’éducation et dans la formation professionnelle. Trop de jeunes non qualifiés restent sur le bord de la route et n’ont pas accès à l’emploi. Le taux de chômage des non-qualifiés reste scandaleusement élevé. C’est pourquoi, pendant les 5 prochaines années, un million de chercheurs d’emplois non qualifiés et un million de jeunes déconnectés du marché du travail recevront une formation et un soutien afin de réintégrer le marché de l’emploi.


Le troisième pilier est celui du rétablissement de nos comptes publics. La France est malheureusement encore en procédure de déficit excessif et le Président s’est engagé à rétablir la crédibilité de la voix de la France en ramenant le déficit public en 2017 sous la barre des 3%. En 2018, les dépenses publiques devraient commencer à baisser de 0,7% du PIB. De même, les impôts et contributions sociales diminueront baissant ainsi la pression fiscale et même avec une prévision prudente de croissance, le déficit diminuera de 0,3% à 2,6% du PIB. La France doit en effet respecter ses engagements européens si elle souhaite pouvoir compter au sein de l’UE. Il s’agit d’une question de crédibilité et de confiance partagée. 


Enfin, le 4ème pilier des réformes est bien évidemment celui de l’Europe qui constitue le cadre et l’horizon naturel de la prospérité de la France. Le discours du Président de la République, Emmanuel Macron, à la Sorbonne le 26 septembre dernier, constitue la première pierre d’une réflexion plus globale sur la façon dont l’Europe doit servir les intérêts de ses citoyens en leur garantissant paix, prospérité et protection. Sur ce dernier point, la France milite pour une plus grande convergence fiscale et sociale qui soit « ascendante ». Cela passe par la révision de la directive sur les travailleurs détachés qui doit garantir aux travailleurs européens un même salaire pour un même travail sur un même lieu. Cela passe également par la promotion d’un socle de droits sociaux minimaux en Europe. Il convient également de rendre le système de taxation plus juste en luttant contre l’optimisation fiscale des géants de l’internet qui prive les Etats de ressources fiscales essentielles. Il n’est en effet pas normal que par le biais de schémas d’optimisation, nous soyons privés de ressources considérables qui permettent d’investir d’avantage dans nos économies. Le cadre européen doit être également celui qui joue en faveur de plus d’équité dans les relations commerciales internationales, qui lutte contre les pratiques commerciales déloyales, qui rétablisse une juste concurrence afin de lutter contre le dumping social ou environnemental. Cela passe enfin par la révision du cadre financier européen, ce qui comprend également la révision de la politique agricole commune afin de que cette dernière continue à assurer l’indépendance alimentaire de l’Europe, tout en offrant plus de flexibilité et de simplicité, sujet éminemment important pour la France et ses partenaires. La consolidation de l’Union économique et monétaire constitue enfin le coeur du l'intégration de notre Union européenne, de sa capacité de résilience face aux chocs économiques et financiers et de sa capacité d'investissement. 

 

En conclusion, l’intensité des réformes menées en France est actuellement sans précédent depuis plus de 20 ans. La Slovaquie et les partenaires européens de la France doivent pouvoir s’appuyer sur une France forte, moderne, attractive, capable de tenir ses engagements européens, et de contribuer à faire de l’Union européenne une économie intégrée, dynamique et conquérante.